International Police Association, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska, Region Srem

Servo Per Amikeco

Co to jest IPA

IPA jest ...

Największym stowarzyszeniem na świecie z ilością 413178 członków zrzeszonych w 63 krajach, a także stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z ponad 400 tyś. członków zrzeszonych w 63 sekcjach narodowych. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.

IPA chce ...

Pogłębiać wiedzę kulturalną i doświadczenia swoich członków jak również wymieniać doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości nieść pomoc w zakresie socjalnym i wspólnie z innymi dążyć do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie.

IPA daje ...

Szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyjno-Szkoleniowym (IBZ) zamek Gimborn (Niemcy) z finansową dopłatą dla członków IPA, lokalne, regionalne i międzynarodowe zawodowe imprezy na na wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spotkania młodzieżowe dla córek i synów członków IPA oraz seminaria dla młodych adeptów policji, umożliwia korzystanie z niedrogich domów wczasowych krajowych i zagranicznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych, niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.

IPA członkostwo ...

Członkami IPA - Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści Policji. Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, honorowe, asocjacyjne i wspierające.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

* wystąpienia członka;
* wykluczenia członkostwa;
* śmierci członka;
* o ile składka członkowska za dany rok nie zostaje uiszczona do 30 czerwca.

Członkowie IPA mają prawo:

* wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia;
* uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;
* zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia.
.Informacja ze strony: http://www.ipapolska.pl/?strona,menu,pol,glowna,0,0,1412,co_to_jest_ipa,ant.html